วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ปีที่ 9 ฉบับ 3

วารสารประจำเดือน : กันยายน, 2017 - ธันวาคม, 2017

วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา
Academic Journal Institute of Physical Education

สาขาวิชา:

พลศึกษา สุขศึกษา การจัดการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วารสารล่าสุด