Editorial Team

ที่ปรึกษา
อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หลำ
ฝ่ายวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ประเทศไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ฉลอง ชาตรูประชีวิน
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ สุนทร แม้นสงวน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ วัฒนา สุทธิพันธ์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ จารุยา ขอพลอยกลาง
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์ ศรีไชยสวัสดิ์
นักวิชาการอิสระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์
นักวิชาการอิสระ
ดร. ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา ไกรเพชร
สถาบันการพลศึกษา ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิวันท์ โอนสูงเนิน
สถาบันการพลศึกษา ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา เทียมทิพร
สถาบันการพลศึกษา ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมประภา อินต๊ะหล่อ
สถาบันการพลศึกษา ประเทศไทย
นายปิติโชค จัทนร์หนองไทร
สถาบันการพลศึกษา ประเทศไทย
บรรณาธิการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร ยาพรม
สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ประเทศไทย
นางนิชานันท์ บาก้า
สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ประเทศไทย
นางสาวชลธิชา บัวศรี
สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ประเทศไทย
นายธนู ดวงชื่น
สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ประเทศไทย