กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หลำ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ฉลอง ชาตรูประชีวิน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ สุนทร แม้นสงวน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองศาสตราจารย์ วัฒนา สุทธิพันธ์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ จารุยา ขอพลอยกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รองศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์ ศรีไชยสวัสดิ์
นักวิชาการอิสระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์
นักวิชาการอิสระ
ดร. ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา ไกรเพชร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิวันท์ โอนสูงเนิน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา เทียมทิพร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมประภา อินต๊ะหล่อ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
นายปิติโชค จัทนร์หนองไทร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
บรรณาธิการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร ยาพรม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
นางนิชานันท์ บาก้า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
นางสาวชลธิชา บัวศรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
นายธนู ดวงชื่น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิชญพิจารณ์ ประจำวารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล ผลประมูล
นักวิชาการอิสระ (กรุงเทพมหานคร)
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.กัลยา กิจบุญช
นักวิชาการอิสระ (กรุงเทพมหานคร)
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ขวัญบุญจัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
รองศาสตราจารย์.ดร.กรรวี บุญชัย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิตร สมาหิโต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สาลี่ สุภาภรณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์.ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์
นักวิชาการอิสระ (กรุงเทพมหานคร)
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์
นักวิชาการอิสระ (กรุงเทพมหานคร)
รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงม
มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.ไถ้ออน ชินธเนศ
นักวิชาการอิสระ (กรุงเทพมหานคร)
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์เจริญ กระบวนรัตน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิม ชัยวัชราภรณ์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น ำชัย เลวัลย์
นักวิชาการอิสระ (กรุงเทพมหานคร)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา แก้วมุกดา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลมณี ศรีบุญ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร
นักวิชาการอิสระ (กรุงเทพมหานคร)
ดร.เพ็ญพรรณ พิทักษ์สงคราม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุร
ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ
นักวิชาการอิสระ (กรุงเทพมหานคร)
ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ
นักวิชาการอิสระ (กรุงเทพมหานคร)