Editorial Team

ที่ปรึกษา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หลำ
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ฉลอง ชาตรูประชีวิน
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ สุนทร แม้นสงวน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ วัฒนา สุทธิพันธ์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ จารุยา ขอพลอยกลาง
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์ ศรีไชยสวัสดิ์
นักวิชาการอิสระ
รองศาสตราจารย์ ดร.นภพร ทัศนัยนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร. ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา ไกรเพชร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิวันท์ โอนสูงเนิน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา เทียมทิพร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมประภา อินต๊ะหล่อ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประเทศไทย
นายปิติโชค จัทนร์หนองไทร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประเทศไทย
บรรณาธิการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร ยาพรม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประเทศไทย
นางนิชานันท์ บาก้า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประเทศไทย
นางสาวชลธิชา บัวศรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประเทศไทย
นายธนู ดวงชื่น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประเทศไทย