Announcements

วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ได้ยกเลิกการตีพิมพ์ในรูปแบบของการพิมพ์รูปเล่ม

โดยใช้การเผยแพร่ในรูปแบบ online  Journal

ส่งบทความผ่านทางเว็บไซต์ โดยมีความยาวไม่เกิน 10 – 12 หน้ากระดาษ
โทรศัพท์ 038-054217 E-mail: journalipe@hotmail.com