Announcements

วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษารับตีพิมพ์บทความต้นฉบับผลงานวิจัยและบทความวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในขอบข่ายพลศึกษา สุขศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการ การศึกษา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง   ผู้เขียนที่ประสงค์จะส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา

จะต้องสมัครและเสียค่าสมาชิกวารสารรายปี จำนวน 500 บาท และ

ค่าดำเนินการพิชญพิจารณ์ จำนวน 3,000 บาท

โดยส่งบทความผ่านทางเว็บไซต์ โดยมีความยาวไม่เกิน 10 – 12 หน้ากระดาษ
โทรศัพท์ 038-054218 E-mail: journalipe@hotmail.com