Journal Information

บัดนี้ศูนย์ ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน TCI เสร็จเรียบร้อยแล้ว  และได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2559 โดยสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้จากเว็บไซต์ของศูนย์ TCI (http://tci.trf.co.th) ซึ่งวารสารของท่านได้ถูกจัดให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 1