คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

As part of the submission process, authors are required to check off their submission’s compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

ขั้นตอนการส่งบทความ
หลักเกณฑ์การส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ
รูปแบบบทความ
การเขียนอ้างอิง