บทความ ผู้เขียน
1 ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

 • ผู้ช่วยศาสตราาจารย์ ดร.ก้องเกียรติ เชยชม (คณะศึกษาศาสตร์)
ดาวน์โหลด
2 ปัญหาการฝึกซ้อมกีฬามวยไทยสมัครเล่นของสถาบันการพลศึกษา

 • เอกชัย พูลแก้ว (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง)
ดาวน์โหลด
3 ส่องวัฒนธรรมดินแดนเจ้าแม่นางนอน

 • นายกฤศนพัชญ์ บุญช่วย (วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม)
ดาวน์โหลด
4 การสร้างเกณฑ์การประเมินทักษะการวิ่งระยะสั้นสำหรับนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร

 • นายวัชระ ยกฉิม (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่)
ดาวน์โหลด
5 พฤติกรรมและอุปสรรคในการออกกำลังกายของนักเรียนโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่

 • กฤติยา ภักดีวานิช (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่)
ดาวน์โหลด
6 รูปร่างนักกีฬากาบัดดี้ชั้นนำของไทย

 • นายเจนวิทย์ ดิษขนาน (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่)
ดาวน์โหลด
7 พฤติกรรมและอุปสรรคในการออกกำลังกายของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

 • ชัยฤทธิ์ บัวเพชร (มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่)
ดาวน์โหลด
8 พฤติกรรมและอุปสรรคในการออกกำลังกายของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

 • ชัยฤทธิ์ บัวเพชร (มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่)
ดาวน์โหลด
9 ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักท่าเลทพูลดาวน์กับการดึงข้อที่มีต่อความสามารถในการเร่งความเร็วของนักกีฬาปีนหน้าผาอายุ 14-16 ปี

 • ชุมพล นวลวิจิตร (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่)
ดาวน์โหลด
10 การศึกษาเปรียบเทียบสถานการณ์ปัจจุบันของการพัฒนากีฬาบาสเกตบอลระหว่างสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรีแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยฉุ้ยจิ้งแห่งประเทศจีน

 • เหยาเหยา (คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรี)
ดาวน์โหลด
11 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมตามรูปแบบโอเอนีลำปาง ในจังหวัดลำปาง

 • ศศิกัญญ์ ผ่องชมภู (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง)
ดาวน์โหลด
12 ศึกษากลยุทธ์การสอนว่ายน้ำในระดับอุดมศึกษา

 • วงศ์พัทธ์ ชูดำ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง)
ดาวน์โหลด
13 โรคอ้วนในวัยทำงาน

 • วนิดา พันธ์สอาด (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
ดาวน์โหลด
14 การศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการออกกำลังกายของนักศึกษาระหว่างสามคณะในมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรี

 • หยาน จิน (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี)
ดาวน์โหลด
15 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้กิจกรรมเกมกีฬา เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม การทำงานเป็นทีมนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ติยะรังษีนุกูล (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ)
 • อาจารย์ ดร.วิรัช ถนอมทรัพย์ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่)
 • อาจารย์วสิฐ สุโกศล (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ)
 • อาจารย์ ดร.ภูมิภัทร พันธ์ทองหลาง (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยากรุงเทพ)
 • อาจารย์ ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่)
ดาวน์โหลด
16 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เน้นประสบการณ์ และการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสอนเพศศึกษา ของนิสิตนักศึกษาครู

 • พงศธร สุกิจญาณ (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ดาวน์โหลด
17 การเปรียบเทียบพฤติกรรมออกกำลังกายของผู้ฝึกสอนออกกำลังกายส่วนบุคคล

 • ดิฏฐชัย จันทร์คุณา (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี)
ดาวน์โหลด
18 แนวทางการพัฒนาการสอนกีฬาบาสเกตบอล ตามกระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก

บทความวิจัย (Research article)

 • นันทรัตน์ ศรีสวัสดิ์ (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา)
 • สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา)
 • นภพร ทัศนัยนา (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา)
 • พูลพงศ์ สุขสว่าง (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา)
ดาวน์โหลด
19 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในศตวรรษที่ 21

บทความวิจัย (Research article)

 • พิชัยณรงค์ กงแก้ว (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ดาวน์โหลด
20 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่ สำหรับหลักสูตรสถานศึกษาของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา

บทความวิจัย (Research article)

 • ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ดาวน์โหลด
21 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบร่วมมือด้วยสถานการณ์ปัญหา

บทความวิจัย (Research article)

 • อรนุช บุญชู สุทธาภา โชติประดิษฐ์ ปริญญา ทองสอน (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
ดาวน์โหลด
22 ความต้องการจำเป็นของรูปแบบของการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทความวิจัย (Research article)

 • เชาวนันท์ ทะนอก (คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
ดาวน์โหลด
23 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดลพบุรี

บทความวิจัย (Research article)

 • สรัลรัชน์ กระบาย (คณะวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา)
 • ชวลีย์ ณ ถลาง (คณะวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา)
ดาวน์โหลด
24 ศักยภาพการให้บริการของพนักงานโรงแรมอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทความวิจัย (Research article)

 • ผกามาศ ชัยรัตน์ (วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา)
 • เมทนี มหาพรหม (วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา)
 • สิทธิชา ตองอบ (วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา)
 • วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์ (วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา)
 • เกริกกิต ชัยรัตน์ (วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา)
ดาวน์โหลด
25 การพัฒนามาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ Project-Based Learning สำหรับครู ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

บทความวิจัย (Research article)

 • ภุมรินทร์ นาคกัน (ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
ดาวน์โหลด