บทความ ผู้เขียน
1 การประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทความวิจัย (Research article)

 • กัลพฤกษ์ พลศร (ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • สุวิมล ตั้งสัจจพจน์ (าควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ดาวน์โหลด
2 การศึกษาอิทธิพลของระยะทาง อัตราเร็ว และพลังที่มีต่อความสูงในการกระโดดเลย์อัพของนักกีฬาบาสเกตบอล

 • กนกวรรณ รัศมียูงทอง (ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
ดาวน์โหลด
3 แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวตลาดโก้งโค้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • นางสาวเบญจวรรณ ขวัญมา (สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา)
ดาวน์โหลด
4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารริมทางของนักท่องเที่ยวในพื้นที่องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

 • นางผกามาศ ชัยรัตน์ (คณะการท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา )
 • นางสาวจรรญภร แพเกิด (คณะการท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา )
ดาวน์โหลด
5 ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

 • นฤดี โพธิ์พยัคฆ์ (วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา)
 • ()
ดาวน์โหลด
6 ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจพักค้างคืนของนักท่องเที่ยว ที่ชายหาดบางแสน

 • นางสาวกุลปาลี หนุนภักดี (การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยพะเยา)
ดาวน์โหลด
7 รูปแบบการบริหารแบบพหุภาคีของกีฬาทางน้ำเพื่อพัฒนา การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันอย่างยั่งยืน

บทความวิจัย (Research article)

 • ปัญญา ศักดิ์แก้ว (คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสารมิตร)
 • ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ (คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสารมิตร ๐๘๑ - ๙๐๑๙๙๓๐ thawuth@gmail.com)
 • อนันต์ มาลารัตน์ (คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสารมิตร ๐๘๑ - ๙๐๑๙๙๓๐ dr.ananswu@gmail.com )
ดาวน์โหลด
8 สมการรูปแบบโครงสร้างของฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่มีประสิทธิผลในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

บทความวิจัย (Research article)

 • ดร.ดิฏฐชัย จันทร์คุณา (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
ดาวน์โหลด
9 มโนมติการเข้าร่วมฝึกซ้อมกีฬาอาชีพสังกัดสโมสรฟุตบอล 3 จังหวัดชายแดนใต้

บทความวิจัย (Research article)

 • รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน (คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่)
 • เจนวิทย์ ดิษขนาน (คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่)
 • นฤณัฐ ไชยเจริญ (คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่)
 • เอกชัย พูลแก้ว (คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่)
 • สุขสวัสดิ์ แย้มศรี (คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่)
ดาวน์โหลด
10 ผลการใช้น้ำเย็นที่มีต่อการฟื้นสภาพร่างกายจากกรดแลคติกหลังการฝึกของนักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

บทความวิจัย (Research article)

 • สุกัญญา ฤทธิ์งาม (สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี)
 • ()
ดาวน์โหลด
11 การพัฒนามาตรฐานการวัดและประเมินผลของครูประถมศึกษา

บทความวิจัย (Research article)

 • นวลอนงค์ โพธิ์ช่วย (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
 • พงศ์เทพ จิระโร (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
 • มนตรี แย้มกสิกร (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
 • เกษมสันต์ พานิชเจริญ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
ดาวน์โหลด
12 ส่องวัฒนธรรมดินแดนเจ้าแม่นางนอน

บทความวิชาการ (Academic article)

 • นายกฤศนพัชญ์ บุญช่วย (วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม)
ดาวน์โหลด
13 ผลของกิจกรรมกลางแจ้งที่มีต่อการประสานสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหวในเด็กอายุ 4-6 ปี

บทความวิจัย (Research article)

 • พันธุ์ทิวา ชาวอุทัย (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)
 • อำนวย ตันพานิชย์ (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)
 • พรพล พิมพาพร (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)
ดาวน์โหลด
14 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยไม้พลองที่มีผลต่อความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อและองศาการเคลื่อนไหวของข้อต่อของนักศึกษาชายไทย ในมหาวิทยาลัย

บทความวิจัย (Research article)

 • ธนัมพร ทองลอง (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี )
 • วิชิต ไชยเวศ (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี )
ดาวน์โหลด
15 การติดตามความสามารถจากองค์ประกอบทางกาย ความสามารถในการใช้แรง ระบบชีวพลังงาน และชีวกลศาสตร์ ของนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนในวงรอบของการฝึกซ้อม

บทความวิจัย (Research article)

 • พรพจน์ ไชยนอก (ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา)
 • ฮัมดาน นาคคนึง (ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา)
 • ไอริณ ซอหะซัน (ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา)
 • รดมยศ มาตเจือ (ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา)
 • ศักดรินทร์ ธรรมวงศ์ (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี )
ดาวน์โหลด
16 ศักยภาพของค่ายมวยไทยในการใช้มวยไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

บทความวิจัย (Research article)

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ (วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)
ดาวน์โหลด
17 การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของสนามกอล์ฟในการให้บริการ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เขตภาคเหนือตอนบน

บทความวิจัย (Research article)

 • กรัณย์ ปัญโญ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ดาวน์โหลด
18 สารบัญ

บทความวิจัย (Research article)

 • สารบัญ ()
ดาวน์โหลด
19 พฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

บทความวิจัย (Research article)

 • กฤษณา แก้วพิพัฒน์ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง )
 • วัฒน์ บุญกอบ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง )
 • จันทร์จารี เกตุมาโร (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง )
 • เกษม ชูรัตน (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง )
ดาวน์โหลด
20 การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทความวิจัย (Research article)

 • ลักษ์ณภา แก้วคำแจ้ง (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
 • สุขมิตร กอมณี (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
 • ภูเบศ เลื่อมใส (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
ดาวน์โหลด
21 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนเป็นฐานเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้วยภูมิปัญญไทย

บทความวิจัย (Research article)

 • พิชชานันท์ โชติวรรธอนันต์ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา )
 • วิชิต สุรัตน์เรืองชัย (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา )
 • พงศ์เทพ จิระโร (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา )
ดาวน์โหลด
22 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมั่นทางการกีฬา ความเข้มแข็งทางจิตใจ และการจัดการความเครียดของนักกีฬาวู้ดบอลในระดับเยาวชน

บทความวิจัย (Research article)

 • นายเอกศักดิ์ เฮงสุโข (สาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
ดาวน์โหลด
23 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในส่วนประสมการตลาด 7 ประการ ของแฟนบอลสโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี

บทความวิจัย (Research article)

 • อธิบดี ศรีเขียวพงษ์ (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี)
ดาวน์โหลด
24 ผลของโปรแกรมการกระโดดเชือกแบบเท้าคู่และการกระโดดเชือก แบบสลับเท้า ที่มีต่อความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและ ระบบหายใจ ของนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

บทความวิจัย (Research article)

 • พัศทร ชัยปัญหา (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี)
 • จิราวัฒน์ ขจรศิลป์ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี)
ดาวน์โหลด
25 ผลการฝึกทักษะการว่ายน้ำด้วยวิธีสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท สำหรับนักเรียนที่ว่ายน้ำไม่เป็น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”มหาวิทยาลัยบูรพา

บทความวิจัย (Research article)

 • สุวิชญา ทองทรัพย์ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี)
 • จิราวัฒน์ ขจรศิลป์ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี)
ดาวน์โหลด