บทความ ผู้เขียน
1 การติดตามผลการพัฒนาศักยภาพในการผลิตสื่อสร้างสรรค์พัฒนาการเด็กปฐมวัย ของครูพี่เลี้ยง : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 • กมลวรรณ อังศรีสุรพร (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
 • ผศ.ดร.ชวนิดา สุวานิช (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
 • ผศ.ดร.ลักขนา สุกใส (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ)
 • ()
ดาวน์โหลด
2 ผลของการฝึกบนบกที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร และระดับฮอร์โมน IGF-I ในนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชน

 • ณัฐธิดา บังเมฆ (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
 • สุกัญญา เจริญวัฒนะ (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา)
 • กนก พานทอง (วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา)
 • นิรอมลี มะกาเจ (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • ราตรี เรืองไทย (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • ไพโรจน์ สว่างไพร (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา)
ดาวน์โหลด
3 MOOC: นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในยุคไทยแลนด์ 4.0

 • ภูชิศ สถิตย์พงษ์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
ดาวน์โหลด
4 ผลของการออกกำลังกายด้วยการเดินถอยหลังที่มีต่อองค์ประกอบของร่างกาย และสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดในวัยรุ่นที่มีภาวะน้ำหนักเกิน

 • ทัศนา จารุชาต (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
 • ชินกฤต โนนชัย (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
 • ดนัย สุขแสงสุวรรณ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
ดาวน์โหลด
5 ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารการศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 • พระนาคเสน บารัว (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย)
ดาวน์โหลด
6 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา

 • สุดยอด ชมสะห้าย (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่)
 • ธนกร ช้างน้อย (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่)
 • โชคชัย ปัญญาคำ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่)
 • สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่)
 • ปรียาพัชร ใสแสง (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่)
ดาวน์โหลด
7 การสังเคราะห์ตัวบ่งชี้ความฉลาดรู้ทางกายตามแนวคิดของไวท์เฮดสำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย

 • ก้องสยาม ลับไพรี (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • จินตนา สรายุทธพิทักษ์ (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • โชติกา ภาษีผล (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ดาวน์โหลด
8 การพัฒนาโปรแกรมสร้างสุขสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย

 • ณัฐศริยา จักรสมศักดิ์ (ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • จินตนา สรายุทธพิทักษ์ (ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • โชติกา ภาษีผล (ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ดาวน์โหลด
9 การพัฒนารายวิชามวยไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์ธร แสงวิภาค (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
ดาวน์โหลด
10 ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

 • ผู้ช่วยศาสตราาจารย์ ดร.ก้องเกียรติ เชยชม (คณะศึกษาศาสตร์)
ดาวน์โหลด
11 ปัญหาการฝึกซ้อมกีฬามวยไทยสมัครเล่นของสถาบันการพลศึกษา

 • เอกชัย พูลแก้ว (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง)
ดาวน์โหลด
12 ส่องวัฒนธรรมดินแดนเจ้าแม่นางนอน

 • นายกฤศนพัชญ์ บุญช่วย (วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม)
ดาวน์โหลด
13 การสร้างเกณฑ์การประเมินทักษะการวิ่งระยะสั้นสำหรับนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร

 • นายวัชระ ยกฉิม (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่)
ดาวน์โหลด
14 พฤติกรรมและอุปสรรคในการออกกำลังกายของนักเรียนโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่

 • กฤติยา ภักดีวานิช (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่)
ดาวน์โหลด
15 รูปร่างนักกีฬากาบัดดี้ชั้นนำของไทย

 • นายเจนวิทย์ ดิษขนาน (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่)
ดาวน์โหลด
16 พฤติกรรมและอุปสรรคในการออกกำลังกายของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

 • ชัยฤทธิ์ บัวเพชร (มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่)
ดาวน์โหลด
17 พฤติกรรมและอุปสรรคในการออกกำลังกายของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

 • ชัยฤทธิ์ บัวเพชร (มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่)
ดาวน์โหลด
18 ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักท่าเลทพูลดาวน์กับการดึงข้อที่มีต่อความสามารถในการเร่งความเร็วของนักกีฬาปีนหน้าผาอายุ 14-16 ปี

 • ชุมพล นวลวิจิตร (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่)
ดาวน์โหลด
19 การศึกษาเปรียบเทียบสถานการณ์ปัจจุบันของการพัฒนากีฬาบาสเกตบอลระหว่างสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรีแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยฉุ้ยจิ้งแห่งประเทศจีน

 • เหยาเหยา (คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรี)
ดาวน์โหลด
20 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมตามรูปแบบโอเอนีลำปาง ในจังหวัดลำปาง

 • ศศิกัญญ์ ผ่องชมภู (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง)
ดาวน์โหลด
21 ศึกษากลยุทธ์การสอนว่ายน้ำในระดับอุดมศึกษา

 • วงศ์พัทธ์ ชูดำ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง)
ดาวน์โหลด
22 การศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการออกกำลังกายของนักศึกษาระหว่างสามคณะในมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรี

 • หยาน จิน (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี)
ดาวน์โหลด
23 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้กิจกรรมเกมกีฬา เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม การทำงานเป็นทีมนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ติยะรังษีนุกูล (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ)
 • อาจารย์ ดร.วิรัช ถนอมทรัพย์ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่)
 • อาจารย์วสิฐ สุโกศล (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ)
 • อาจารย์ ดร.ภูมิภัทร พันธ์ทองหลาง (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยากรุงเทพ)
 • อาจารย์ ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่)
ดาวน์โหลด
24 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เน้นประสบการณ์ และการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสอนเพศศึกษา ของนิสิตนักศึกษาครู

 • พงศธร สุกิจญาณ (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ดาวน์โหลด
25 การเปรียบเทียบพฤติกรรมออกกำลังกายของผู้ฝึกสอนออกกำลังกายส่วนบุคคล

 • ดิฏฐชัย จันทร์คุณา (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี)
ดาวน์โหลด